Повідомлення про оприлюднення проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення концепції державної цільової програми ліцензування (легалізації) програмного забезпечення, що використовується органами державної влади, на 2011 – 2015 роки"

На виконання вимог статті 5 Закону України від 18.03.2004 № 1160-IV "Про державні цільові програми" Міністерство повідомляє про оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення концепції державної цільової програми ліцензування (легалізації) програмного забезпечення, що використовується органами державної влади, на 2011 – 2015 роки" з метою отримання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови можна надсилати на адресу:
поштову – 03680, м. Київ, вул. Урицького, 45;
електронну – post@sdip.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця від дня оприлюднення проекту розпорядження. 

Міністр освіти і науки, молоді та спорту              Дмитро Табачник

 

КОНЦЕПЦІЯ
державної цільової програми ліцензування (легалізації) програмного забезпечення, що використовується органами державної влади,
на 2011 – 2015 роки

Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована програма

Використання неліцензійного програмного забезпечення органами державної влади відмічено у звіті торгового представника США щодо "Списку 301", опублікованого 30 квітня 2010 року. Уряд США, беручи до уваги зміну керівництва держави, зазначає, що Україна має можливості й тому повинна подолати проблеми, які існують у сфері захисту прав інтелектуальної власності, але разом з тим залишає її статус у рамках "Списку 301" незмінним, незважаючи на пропозицію залишити її в переліку країн з найвищим рівнем піратства у світі з позаплановим переглядом цієї позиції через шість місяців.

Необхідно зазначити, що перші кроки з легалізації програмного забезпечення були зроблені Урядом шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади", визначення уповноваженим органом з питань легалізації комп’ютерних програм Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, а також затвердження порядку укладання договорів про легалізацію комп’ютерних програм.

Враховуючи зазначене, незважаючи на поступове зниження рівня використання неліцензійних примірників комп’ютерних програм органами державної влади, вирішити проблеми легалізації програмного забезпечення на державному рівні можна виключно шляхом розробки та прийняття державної цільової програми ліцензування (легалізації) програмного забезпечення, що використовується органами державної влади (далі – програма).

Аналіз причин виникнення
проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

На цей час використання органами державної влади неліцензійних комп’ютерних програм спричинене:

 • недосконалістю механізму ліцензування комп’ютерних програм для державних органів відповідно до різних моделей ліцензування, які пропонують правовласники;
 • недостатністю рівня бюджетного фінансування заходів з придбання програмного забезпечення;
 • відсутністю затверджених в установленому порядку єдиних технічних вимог до програмного забезпечення, що використовується органами державної влади, а також достатньої кількості кваліфікованих фахівців для обслуговування програмного продукту;
 • проблемами, пов’язаними з відсутністю заходів з адаптації комп’ютерних програм та єдиної цінової й ліцензійної політики їх правовласників.

Для забезпечення реалізації державної політики у сфері прав інтелектуальної власності, запровадження єдиного стандарту комп’ютерних програм, що використовуються в органах державної влади, а також для відповідного забезпечення процедури легалізації комп’ютерних програм необхідно забезпечити координацію дій усіх органів державної влади щодо використання ліцензійного програмного забезпечення з метою покращення міжнародного статусу України, залучення додаткових інвестицій та скорочення бюджетних витрат, що виникатимуть під час подальшого придбання ліцензійних комп’ютерних програм.

Мета програми

Метою програми є вирішення проблеми використання неліцензійного програмного забезпечення органами державної влади та покращення міжнародного статусу України.

Визначення оптимального варіанту розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу

Варіанти використання комп’ютерних програм у державних установах можуть бути такими:

1. Збереження існуючої практики використання неліцензійних примірників комп’ютерних програм органами державної влади. У такому випадку Україна залишається у "Списку 301". Країни, що є потенційними інвесторами, розуміючи наявність проблем у сфері охорони права інтелектуальної власності, а також на виконання міжнародних вимог у цій сфері сприймають ці дії як несприятливий інвестиційний клімат і перестають спрямовувати інвестиції в країну.

Крім того, збереження існуючої практики використання неліцензійних примірників комп’ютерних програм у державних установах є порушенням авторського права відповідно до законодавства та зумовлює погіршення міжнародного іміджу України, створює загрозу застосування до України економічних санкцій.

2. Заміна в державних установах неліцензійних комп’ютерних програм на ліцензійні комп’ютерні програми дає змогу в найкоротші строки подолати зазначену проблему. Але для реалізації цього варіанта необхідно вирішити такі питання:

 • виділення одноразово значного обсягу коштів;
 • здійснення одночасних заходів з адаптації програмного продукту для централізованого переходу до використання ліцензійних комп’ютерних програм.

Отже, зазначений варіант є неприйнятним, оскільки державне фінансування зазначеного заходу в повному обсязі в посткризовий період є неможливим.

3. Проведення переговорів з правовласниками щодо повної легалізації комп’ютерних програм, які використовуються органами державної влади, у рамках три- або чотирирічної угоди, яка буде передбачати здійснення платежів поетапно, за умови гарантування фінансових зобов’язань держави в рамках цільової державної програми.

Цей варіант є оптимальним, оскільки передбачає повну легалізацію комп’ютерних програм їх власниками вже після отримання ними першого платежу, при цьому одночасно дає можливість державі здійснювати бюджетні асигнування поетапно. Крім того, слід зазначити, що правовласники в разі укладання з ними договорів одночасно з ліцензуванням (легалізацією) надають послуги з адаптації комп’ютерних програм. Такий варіант гарантував би повне та одночасне вирішення проблеми порушення авторського права відповідно до законодавства України та однозначне покращення міжнародного та інвестиційного іміджу України.

Реалізація останнього варіанта дасть змогу організувати повний та плановий перехід до використання ліцензійних комп’ютерних програм у державних установах відповідно до результатів інвентаризації комп’ютерних програм в окремих державних установах. Цей процес буде координуватися в установленому законодавством порядку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту на рівні заходів щодо укладання договорів про легалізацію комп’ютерних програм у державних установах та забезпечення фінансування процесу легалізації відповідно до укладених угод.

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання програми

Виконання програми базуватиметься на ґрунтовному дослідженні сучасного стану розвитку та використання в Україні ліцензійних комп’ютерних програм, об’єктивному аналізі вітчизняного ринку надання послуг з використання ліцензійних комп’ютерних програм.

Розв’язання проблеми здійснюватиметься таким шляхом:

 • інвентаризація комп’ютерних програм, які використовуються органами державної влади;
 • удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони інтелектуальної власності;
 • здійснення заходів щодо забезпечення дотримання норм законодавства у сфері авторського права під час використання комп’ютерних програм в органах державної влади;
 • координація Міністерством освіти і науки, молоді та спорту діяльності інших виконавців програми та проведення моніторингу використання органами державної влади ліцензійних комп’ютерних програм;
 • удосконалення інфраструктури створення та використання ліцензійних комп’ютерних програм, що адаптовані для потреб державних установ та відповідають вимогам державних стандартів;
 • адаптація для потреб державних установ базового варіанта ліцензійних комп’ютерних програм, що відповідає вимогам законодавства;
 • ведення загальнодоступного інформаційного ресурсу щодо виробників та розповсюджувачів ліцензійних комп’ютерних програм.

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

Орієнтовний строк виконання програми – чотири роки.

Виконання програми дасть змогу:

 • створити умови для переходу органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що входять до їх сфери управління, на ліцензійне програмне забезпечення;
 • скоротити витрати бюджетних коштів на щорічне придбання ліцензійних примірників комп’ютерних програм шляхом використання оптимальних варіантів ліцензування згідно з договорами про легалізацію;
 • знизити економічну залежність країни шляхом покращення економічного та інвестиційного іміджу України як країни, у якій забезпечується дотримання законодавства у сфері авторського права;
 • зменшити обсяги використання неліцензійних комп’ютерних програм;
 • поліпшити умови залучення інвестицій у розвиток вітчизняної індустрії комп’ютерних програм;
 • забезпечити зростання інтелектуального потенціалу країни.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів,
необхідних для виконання програми

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України.

За попередніми результатами інвентаризації комп’ютерних програм, що використовуються органами державної влади, орієнтовний обсяг фінансування програми становить 2,2 млрд грн.

Обсяг видатків за роками для виконання програми може уточнюватися з урахуванням можливостей державного бюджету та відповідно до договорів, укладених з правовласниками.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
"Про схвалення концепції державної цільової програми ліцензування (легалізації)
програмного забезпечення, що використовується органами державної влади,
на 2011 – 2015 роки"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Використання неліцензійного програмного забезпечення органами державної влади відмічено у звіті торгового представника США щодо "Списку 301", опублікованого 30 квітня 2010 року. Уряд США, беручи до уваги зміну керівництва держави, зазначає, що Україна має можливості й тому повинна подолати проблеми, які існують у сфері захисту прав інтелектуальної власності, але разом з тим залишає її статус у рамках "Списку 301" незмінним, незважаючи на пропозицію залишити її в переліку країн з найвищим рівнем піратства у світі з позаплановим переглядом цієї позиції через шість місяців.

Необхідно зазначити, що перші кроки з легалізації програмного забезпечення були зроблені Урядом шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади", визначення уповноваженим органом з питань легалізації комп’ютерних програм Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, а також затвердження порядку укладання договорів про легалізацію комп’ютерних програм.

Враховуючи зазначене, незважаючи на поступове зниження рівня використання неліцензійних примірників комп’ютерних програм органами державної влади, вирішити проблеми легалізації програмного забезпечення на державному рівні можна виключно шляхом розроблення та прийняття проекту розпорядження.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту розпорядження є вирішення проблеми використання неліцензійного програмного забезпечення органами державної влади та покращення міжнародного статусу України.

Виконання проекту розпорядження базуватиметься на ґрунтовному дослідженні сучасного стану розвитку та використання в Україні ліцензійних комп’ютерних програм, об’єктивному аналізі вітчизняного ринку надання послуг з використання ліцензійних комп’ютерних програм.

Розв’язання проблеми здійснюватиметься таким шляхом:

 • інвентаризація комп’ютерних програм, які використовуються органами державної влади;
 • удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони інтелектуальної власності;
 • здійснення заходів щодо забезпечення дотримання норм законодавства у сфері авторського права під час використання комп’ютерних програм в органах державної влади;
 • координації Міністерством освіти і науки, молоді та спорту діяльності інших виконавців державної цільової програми ліцензування (легалізації) програмного забезпечення, що використовується органами державної влади, та проведення моніторингу використання органами державної влади ліцензійних комп’ютерних програм;
 • удосконалення інфраструктури створення та використання ліцензійних комп’ютерних програм, що адаптовані для потреб державних установ та відповідають вимогам державних стандартів;
 • адаптація для потреб державних установ базового варіанта ліцензійних комп’ютерних програм, що відповідає вимогам законодавства;
 • ведення загальнодоступного інформаційного ресурсу щодо виробників та розповсюджувачів ліцензійних комп’ютерних програм.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

 • Конституція України;
 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України "Про авторське право і суміжні права";
 • постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади";
 • постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади".

Як видно із змісту проекту розпорядження, його реалізація не передбачає внесення змін до законодавчих актів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат.

5. Регіональний аспект

Положення проекту розпорядження не стосуються питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання корупції

Проект розпорядження не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Громадське обговорення

Громадське обговорення проекту розпорядження проводилося шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект розпорядження не стосується соціально-трудової сфери.

9. Прогноз результатів

Виконання проекту розпорядження дасть змогу:

 • створити умови для переходу органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що входять до їх сфери управління, на ліцензійне програмне забезпечення;
 • скоротити витрати бюджетних коштів на щорічне придбання ліцензійних примірників комп’ютерних програм шляхом використання оптимальних варіантів ліцензування згідно з договорами про легалізацію;
 • знизити економічну залежність країни шляхом покращення економічного та інвестиційного іміджу України як країни, у якій забезпечується дотримання законодавства у сфері авторського права;
 • зменшити обсяги використання неліцензійних комп’ютерних програм;
 • поліпшити умови залучення інвестицій у розвиток вітчизняної індустрії комп’ютерних програм;
 • забезпечити зростання інтелектуального потенціалу країни.

 

За матеріалами: sdip.gov.ua

© Avtorskoepravodnepr

Сделать бесплатный сайт с uCoz